background

MammaPrint®

Nepristrasan Razvoj za Objektivan, Binarni Rezultat

MammaPrint procenjuje aktivnost 70 gena u tumorskom tkivu koje je najviše povezano sa razvojem metastaza raka dojke.

Analizom nivoa ekspresije ovih gena, koji su izolovani iz biopsije tumora, korišćenjem jedinstvenog i vlasničkog algoritma, MammaPrint može da klasifikuje pacijenta kao genomskog visokog ili niskog rizika od recidiva, sa genomskim niskim rizikom koji ukazuje da ne postoji značajna korist od hemoterapije.

Ovih 70 gena identifikovano je na osnovu nepristrasne procene celokupnog genoma (25 000 gena) u uzorcima tumora nelečenih pacijenata sa karcinomom dojke.

Korišćenjem uzoraka pacijenata koji nisu lečeni, sprečena je bilo koja vrsta lečenja koja je uticala na ishod. Rezultat MammaPrint zasnovan je na stvarnoj biologiji pacijenta.1,2

MammaPrint ne preispituje tradicionalne markere karcinoma dojke kao što su estrogeni receptori i status receptora za progesteron, Ki67 ili HER2, koji su već ocenjeni tokom tradicionalne kliničke patološke procene. Otkrivanje 70 gena bilo je potpuno nepristrasno i nije se oslanjalo na trenutno znanje ili literaturu; Sama analiza biologije tumora otkrila je te gene koji najviše predviđaju recidiv karcinoma dojke.


Kliničke Performanse

Demonstriranje kliničke korisnosti MammaPrint: MINDACT test
Rezultati MINDACT-a, Microarrai In Node negativni ili 1-3 LN+ ispitivanje hemoterapije3,4 objavljeno je u recenziji sa visokim uticajem New England Journal of Medicine u avgustu 2016. godine.

To je do sada najopsežnije, obimno kliničko ispitivanje, jedino takvo ispitivanje koje je objavilo svoj puni ishod za test recidiva karcinoma dojke i bilo je zamišljeno da odgovori na pitanje: Šta je klinička korisnost dodavanja MammaPrint test prema standardnim kliničko-patološkim kriterijumima u odabiru pacijenata za hemoterapiju?

Nalazi

Od 3.356 klinički visoko rizičnih pacijenata, 46% MammaPrint je klasifikovano kao nisko rizične i mogli su da izbegnu hemoterapiju bez značajnog ugrožavanja ishoda, što daje značajne posledice za kvalitet života i ekonomičnosti ovih pacijenata.

Klinički visoko rizični pacijenti koje je MammaPrint klasifikovao kao genomske pacijente sa niskim rizikom nisu imali statističku korist od hemoterapije sa 94,7% petogodišnjim preživljavanjem bez metastaza i bez hemoterapije.

Pacijente sa 1 do 3 zahvaćenih limfnih čvorova koji su obično klasifikovani kao klinički visoko rizični i automatski lečeni hemoterapijom MammaPrint je reklasifikovao kao nisko rizične sa odličnim petogodišnjim preživljavanjem od 95,6%.

Reference

1Van ‘t Veer L., Nature 2002; 415 (31) : 530-536

2Van de Vijver MJ, N Engl J Med 2002; 347 (24): 1999-2009

3Cardoso F. N Engl J Med 2016; 375: 715-729

4Hudis CA. N Engl J Med 2016; 375: 790-791